Eduskunnan sote-valiokunnan mietintö tärkeä linjanveto järjestöjen puolesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on hyväksytty eduskunnassa. Kannattaa kiinnittää huomiota, kuinka selkeästi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta korosti järjestöjen toiminnan jatkuvuuden turvaamista uudistukselle ratkaisevassa mietinnössään.

Valiokunnan mukaan järjestöt ovat uudistuksen jälkeen niin kuntien kuin hyvinvointialueidenkin merkittävä yhteistyökumppani. Mietintö tunnistaa järjestöjen toiminnan monimuotoisuuden.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa järjestöjen merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, ennaltaehkäisevässä työssä, asiantuntijaroolissa sekä palvelujen tuottajana.

Järjestöt tuottavat muun muassa kuntoutuksen, lastensuojelun, vanhustenhuollon, päihdehuollon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä asumispalveluja.

Erityisosaamista, työtä haavoittuvien ryhmien parissa

Valiokunnan mukaan järjestöjen tuottamat palvelut vaativat usein vaativaa erityisosaamista ja kohdistuvat usein haavoittuvimmassa asemassa oleviin henkilöihin. Valiokunta tunnistaa, että järjestöillä on palvelujen tuottajien lisäksi merkittävä rooli sosiaalista hyvinvointia lisäävinä ja osallisuutta vahvistavina toimijoina.  

Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa oli tuotu esille huoli järjestöjen jäämisestä väliinputoajiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa, jos kunnat ja hyvinvointialueet eivät tue järjestöjen tekemää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

Niinpä valiokunta korostaa, että järjestöt ovat uudistuksen jälkeen niin kuntien kuin hyvinvointialueidenkin merkittävä yhteistyökumppani. Järjestöillä on merkittävä rooli kansanterveyden edistämisessä.

Palvelut yhteensovitettava 

Valiokunta toteaa ja pitää myönteisenä, että järjestöt on huomioitu sote-järjestämislaissa nykysääntelyä kattavammin. Sote-järjestämislain 6 ja 7 §:ssä säädetään hyvinvointialueen ja kunnan velvollisuudesta tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä niiden velvollisuudesta edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Pykälien säännöskohtaisten perustelujen mukaan tämä voi tarkoittaa esimerkiksi asukkaiden ohjaamista järjestöjen toiminnan pariin, asiantuntija-avun antamista, toimitilojen luovuttamista järjestöjen käyttöön tai avustusten myöntämistä järjestöille.

Sote-järjestämislain 10 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueen on myös edistettävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujensa yhteensovittamista muun muassa järjestöjen palvelujen kanssa.

Palveluita ja palveluita – luettava tarkkaan tulkiten

Valiokunnalla on sama kielellinen, semanttinen ongelma kuin monella muulla taholla: Millä erottaa yleishyödylliset palvelut sote-markkinoilla toimivista palveluista. Asia vaatii tarkkaa lukemista.

Valiokunta painottaakin, että järjestöt voivat tuottaa hyvinvointialueelle ostopalveluja yksityisinä palveluntuottajina, jolloin niitä koskevat sote-järjestämislain 3 luvun säännökset ja ne voivat osallistua hyvinvointialueiden hankintamenettelyihin. Järjestöt voivat tarjota palvelujaan myös suoraan asiakkaille kuten nykyisinkin.  

Valiokunta toteaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden tuki järjestöjen toiminnalle on jatkossakin vain yksi julkissektorin tapa edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tekevien järjestöjen toimintaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekeviä järjestöjä tuetaan lisäksi valtionavustuksilla, jotka muodostavat keskeisen osan järjestöjen rahoituksesta. Muita rahoituksen lähteitä järjestöille ovat kertalahjoitukset, yritysyhteistyö ja jäsenmaksut.

Lopuksi valiokunta kokoavasti painottaa, että järjestöjen palvelujen jatkuvuuden ja toimintaedellytysten turvaamiseksi tulee luoda pysyvä rahoitusmalli.